Welcome to Rossmoor Medical Associates

Language Help - Legal Notice

 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 925 933-1210

 

  注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 925 933-1210

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 925 933-1210 

 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 925 933-1210

 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 있습니다. 925 933-1210 번으로 전화해 주십시오.

 

 ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: 925 933-1210

       

 توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیالت زبانی بصورت رایگ

 

 ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 925 933-1210    

 

  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。925 933-1210 まで、お電話にてご連絡ください。

 

 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم )رقم هاتف ا

 

 ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇਤੁਸ ੀਂਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿਹੈ 925 933-1210 'ਤੇਕਾਲ

 

ਕਰੋ ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្ន ួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរ ើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ925 933-1210                                                                                                   

 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 925 933-1210

 

ध्यान दें: यदद आप िंदी बोलतेहैंतो आपकेललए मुफ्त मेंभाषा सहायताेवाएंउपलब्ध हैं[925 933-1210 

 

कॉल करें।   เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 925 933-1210

Discrimination Notice Language Help